JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Råd och anvisningar

Här hittar du Räddningstjänsten Sydosts råd och anvisningar gällande brandskydd med mera. Dessa riktar sig både till privatpersoner, företag och verksamheter.

Ofta används skolor, föreningslokaler och dylikt för tillfälliga övernattningar. Dessa lokaler är ofta avsedda och godkända för andra ändamål än övernattning. Dessa råd och anvisningar anger hur Räddningstjänsten Sydost anser lokalerna får brukas och hur ett skäligt brandskydd säkerställs vid övernattning.

Ladda ner Råd och anvisningar - Brandskydd vid övernattning i skolor och Pdf, 152.4 kB. andra lokaler Pdf, 152.4 kB.

Ladda ner blankett för anmälan om övernattning Word, 57.1 kB.

Kalmar läns arbetsgrupp för förebyggande brandskydd har tagit fram ett PM för dimensionering av brandvatten. Adressater är kommunens huvudman för vattenförsörjning, politiker, planarkitekter, konsulter, bygglovshandläggare med flera som kan ha behov av att dimensionera och projektera brandvatten i Kalmar län.

Ladda ner PM för dimensionering av brandvatten Pdf, 1.2 MB.

Dessa råd och anvisningar beskriver vad Räddningstjänsten Sydost anser vara viktigt att beakta vid projektering av höga byggnader så att räddningstjänsten kan genomföra en effektiv insats i byggnaden. Dokumentet utgör Räddningstjänsten Sydosts rekommendation vid projektering av höga byggnader och utgår från den kravnivå som anges i Boverkets byggregler (BBR) samt i Arbetsmiljöverkets föreskrift gällande rök- och kemdykning.

Ladda ner Råd och anvisningar - Insats i höga byggnader Pdf, 1.1 MB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut information om förvaring av brandfarlig vara i hemmen, där även förvaring av brandfarliga varor i gemensamhetsgarage tas upp. Denna riktlinje ansluter i stort till den informationen som ges där beträffande brandfarliga
varor.

Ladda ner Råd och anvisningar - Gemensamhetsgarage Pdf, 78.6 kB.

Elbilar blir allt vanligare och fler ställer om från bilar med förbränningsmotorer till olika varianter av elhybrider och rena elbilar. För de som vill sätta in laddplatser för elbilar i ett garage har Räddningstjänsten Sydost rekommendationer, råd och anvisningar med avseende på brandsäkerheten.

Ladda ner Råd och anvisningar - Laddplatser i garage Pdf, 117 kB.

Räddningstjänsten Sydost anser att cykelförråd i flerbostadshus kan användas för förvaring av cyklar och barnvagnar. Vill man även förvara mopeder, motorcyklar och dylikt i cykelförråd finns ett antal kriterier som räddningstjänsten anser bör vara uppfyllda.

Ladda ner Råd och anvisningar - Mopeder och motorcyklar i cykelförråd Pdf, 70.3 kB.

I dessa råd och anvisningar anges vad Räddningstjänsten Sydost anser bör tas i beaktande vid placering av olika typer av containrar, både med hänsyn till brandsäkerheten och räddningstjänstens framkomlighet.

Ladda ner Råd och anvisningar - Placering av containrar Pdf, 70.4 kB.

Brand- och utrymningslarm är avgörande för att tidigt upptäcka och varna om en brand, vilket ger möjlighet till snabb evakuering och räddning - de kan minska risken för skador och rädda liv. Räddningstjänsten Sydost ger följande råd och anvisningar för att säkerställa att brand- och utrymningslarm sköts och fungerar korrekt.

Ladda ner Råd och anvisningar - Skötsel och underhåll av brand- och utrymningslarm Pdf, 77.9 kB.

Restauranger och skolmatsalar har vanligtvis en serveringsdel i nära anslutning till köket. En brand i köket kan utvecklas snabbt och påverka både personal och gäster. Räddningstjänsten Sydost ger råd och anvisningar kring brandtekniska åtgärder som tryggar utrymningssäkerheten.

Ladda ner Råd och anvisningar - Släckanläggningar i kök Pdf, 70.3 kB.

Solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare, via säkringar som löser ut eller via överspänningsskydd som löser ut. Detta medför att systemets alla kablar fortsatt är strömförande med upp till 1000 volt, om inte särskilda åtgärder vidtas. Denna spänning är direkt livsfarlig for räddningspersonal.
För att säkerheten ska tryggas för räddningstjänstpersonal har dessa riktlinjer gemensamt tagits fram av räddningstjänsterna i Kalmar län.

Ladda ner Solcellsanläggningar Pdf, 1.1 MB.

Varje år anordnas ett flertal tillfälliga evenemang i Räddningstjänsten Sydosts geografiska område och många av evenemangen arrangeras i tält av olika slag och storlekar. För att uppnå ett rimligt brandskydd och en tillfredställande utrymningssituation i tälten har Räddningstjänsten Sydost tagit fram följande rekommendationer för hur brandskyddet bör upprättas.

Ladda ner Råd och anvisningar - Tillfälliga utomhusevenemang Pdf, 291.3 kB.

Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en uteservering måste dock ha några saker i åtanke så uteserveringen inte hindrar oss på Räddningstjänsten Sydost att rädda människor och byggnader vid en brand. Genom dessa råd och anvisningar vill vi underlätta för innehavare av uteserveringar att bibehålla det planerade brandskyddet.

Ladda ner Råd och anvisningar - Uteserveringar Pdf, 141.4 kB.

Dessa råd och anvisningar beskriver förutsättningarna för att utrymning ska kunna ske med hjälp av Räddningstjänsten Sydost och var det kan ske inom Räddningstjänsten Sydosts geografiska område. Detta dokument är tänkt att komplettera och förtydliga tillämpliga lagar och regelverk som rör
åtkomlighet för räddningsinsatser såsom Boverkets byggregler och lagen om skydd mot olyckor.

Ladda ner Råd och anvisningar - Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Sydost Pdf, 623.5 kB.