Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut information om förvaring av brandfarlig vara i hemmen, där även förvaring av brandfarliga varor i gemensamhetsgarage tas upp. Denna riktlinje ansluter i stort till den informationen som ges där beträffande brandfarliga
varor.

Ladda ner Råd och anvisningar - Gemensamhetsgarage Pdf, 78.6 kB.