JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

  • Startsida
  • / Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

En ren skorsten minskar risken för brand. Vid eldning i fasta förbränningsanordningar, t.ex. eldstäder och pannor, ackumuleras sot och andra föroreningar som avsättningar i skorsten och rökkanal. En skorstensbrand uppstår vanligtvis när det ackumulerade sotet antänds – ungefär 30 procent av alla bränder i villor, par- eller radhus är relaterade till eldstaden.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningsverksamheten består av två separata uppdrag, sotning (rengöring) och brandskyddskontroll, som båda görs regelbundet i brandförebyggande syfte.

Brandskyddskontroll görs för att upptäcka fel och brister i anläggningen som kan innebära risk för brand. Vid sotning tas brännbara sotbeläggningar bort för att minimera risken för skorstensbrand.

Enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor är kommunerna ansvariga för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Vem som sotar hos dig beror på i vilken av våra medlemskommuner du bor.

Sota själv eller med annan entreprenör

Om du vill sota själv, eller vill byta till annan sotare, går det oftast bra. När du ansöker om medgivande för detta kommer Räddningstjänsten Sydost pröva om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Brandskyddskontroll utförs alltid av kommunen eller dess avtalsentreprenör.

Läs mer om egensotning och hur du byter till annan entreprenör

Frister

Frister (tidsintervall) för sotning fastställs av kommunen, medan frister för brandskyddskontroll föreskrivs av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Taxor for sotning och brandskyddskontroll

Det är kommunen som beslutar om taxa för sotning, därför kan taxan skilja sig åt beroende på vart du bor. Läs mer under Taxor

Blanketter

Blanketter för ansökningar och anmälningar som rör sotning och brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Information om brandskyddskontroll

Kontakt - sotning och brandskyddskontroll

Kontaktuppgifter för ärenden som gäller sotning och brandskyddskontroll

Sotning

Information om sotning

Tips och råd

Tips och råd gällande säker eldning

Vanliga frågor och svar - FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör sotning, brandskyddskontroll, egensotning och sotning med annan en...