JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll på en anläggning görs för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan innebära risk för brand.

Brandskyddskontroll får endast utföras av den som är utsedd av kommunen. Det är bara brandskyddstekniker med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroller.

Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand, ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Vid brandskyddskontroll ska följande faktorer kontrolleras:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Den som utför kontrollen måste ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Utöver värmeanläggningen kontrolleras även taket och takskyddsanordningarna.

Frister

Hur ofta brandskyddskontroll ska ske bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Beroende på anläggning sker brandskyddskontroll var tredje eller var sjätte år.

Vid brandskyddskontroll

Vid en brandskyddskontroll kontrolleras hela rökkanalen, både utvändigt och invändigt samt taksäkerhet och taktäckning. Det innebär att även eventuell vind och andra utrymmen som rökkanalen passerar måste vara tillgängliga vid kontrollen.

Skaffa och anmäla eldstad

En eldstad måste installationsbesiktigas innan den får användas. Brandskyddskontroll ska alltid göras, oavsett tillstånd om egensotning eller sotning med annan entreprenör.

Ställa av eldstad

En eldningsanläggning som inte längre används behöver inte heller sotas eller brandskyddskontrolleras. Kontakta oss för att ställa av din eldstad.

Ta en avställd eldstad i bruk

Om du vill ta en avställd eldstad i bruk behöver en brandskyddskontroll göras innan den används igen. Ibland behöver även sotning utföras. Kontakta oss för att anmäla att du vill ta din eldstad i bruk igen.

Om din eldstad varit avställd i tio år eller längre, måste en ny installationsbesiktning utföras.

Ändring på eldstad eller förbränningsanordning

Gör du någon ändring på din eldstad eller förbränningsanordning som kan påverka sotningsfristen måste du anmäla det till oss. Att byta bränsleslag är exempel på ändring som behöver anmälas.

MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

MSBFS 2014:6 föreskrifter om allmänna råd och rengöring (sotning) och brandskyddskontroll hittar du här