JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt, men nu är sotning och brandskyddskontroll uppdelat i två separata uppdrag.

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningar vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Vem sotar hos mig?

Enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor är kommunerna ansvariga för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Förbundets medlemskommuner har delegerat sotningsansvaret till Räddningstjänsten Sydost. Vem som sotar hos dig beror på vart du bor och/eller vilken kommun din fastighet är belägen i.

  • Räddningstjänsten Sydost utför sotning i kommunerna Emmaboda, Högsby, Nybro, Oskarshamn och Torsås.
  • Om du bor och/eller har en fastighet belägen i någon av kommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås eller Mörbylånga kontaktar du din kommun för kontaktuppgifter och information om sotaren.

Innan sotaren kommer

För att sotning eller brandskyddskontroll ska kunna utföras måste eldningsanläggningen vara nedsläckt och avsvalnad. Lägg fram några tidningar vid eldstaden och ta fram ett obrännbart kärl med lock att lägga sotet i. Täck över ömtåliga ytor och golv fram till eldstaden och i dess närhet. Se även till att flytta undan mattor och möbler, ta bort eventuella ömtåliga saker kring eldstaden.

Om du inte kan vara hemma på den aviserade tiden kan du exempelvis be en granne hjälpa till att släppa in sotaren. Har du ett digitalt/elektroniskt lås kan du släppa in sotaren genom en tillfällig kod eller låsa upp med hjälp av låsets app.

Taksäkerhet

För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och på skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket och ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall. Vintertid behöver du se till att stegarna är fria från snö och is, och att det är skottat fram till markstegen.

På Taksäkerhetskommitténs webbplats kan du läsa mer om vad som gäller kring taksäkerhet.

Taksäkerhet (taksakerhet.se)

Skaffa och anmäla eldstad

En eldstad installationsbesiktigas innan den får användas. Brandskyddskontroll ska alltid göras, oavsett tillstånd om egensotning eller sotning med annan entreprenör. Kontakta oss om du har installerat en ny eldstad.

Ställa av eldstad

En eldningsanläggning som inte längre används behöver inte heller sotas eller brandskyddskontrolleras. Kontakta oss för att ställa av din eldstad.

Ta en avställd eldstad i bruk

Om du vill ta en avställd eldstad i bruk behöver en brandskyddskontroll göras innan den används igen. Ibland behöver även sotning utföras.

Om din eldstad varit avställd i tio år eller längre, måste en ny installationsbesiktning utföras.

Kontakta oss för att anmäla att du vill ta din eldstad i bruk igen.

Ändring på eldstad eller förbränningsanordning

Gör du någon ändring på din eldstad eller förbränningsanordning som kan påverka sotningsfristen måste du kontakta oss för att anmäla det. Att byta bränsleslag är exempel på ändring som behöver anmälas.

Ägarbyte på fastigheten

Ska du flytta till eller från en fastighet med eldstad eller förbränningsanordning? För att vi ska ha rätt information och kontaktuppgifter är det viktigt att du kontaktar oss.

Ska du köpa en fastighet med eldstad eller förbränningsanordning rekommenderas du att kontrollera protokollen från senaste sotning och brandskyddskontroll.

Du bör också säkerställa att eldningsanordningen inte är belagd med nyttjandeförbud.

Sotningsfrister

Hur ofta sotning ska genomföras och vad det ska kosta bestämmer varje kommun, men oftast baseras fristerna på statens förslag. Några av de faktorer som tas hänsyn till vid när intervall (frister) fastställs är typ av anläggning, hur ofta du eldar, vilken typ av bränsle du eldar med, klimatförhållande samt bebyggelsestruktur.

Sota själv eller med annan entreprenör

Om du vill sota själv, eller vill byta till annan sotare, går det oftast bra. När du ansöker om medgivande för detta kommer Räddningstjänsten Sydost pröva om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Imkanaler

Imkanalen, det vill säga köksfläktens anslutning till skorstenen eller ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av sotning. Trots det behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Egensotning

Information om egensotning

Sotning med annan entreprenör

Information om sotning med annan entreprenör