JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Vanliga frågor och svar - FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör sotning, brandskyddskontroll, egensotning och sotning med annan entreprenör. Klicka på frågan för att läsa svaret.

Ja - om har ansökt om och fått medgivande.

Som följer av 3. kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, får kommunen efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett ut brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt. Medgivandet upphör vid ägarbyte.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Vid prövning av ansökan bör kommunen beakta förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt de generella förutsättningarna för uppgiften. Prövning av ansökan bör omfatta förutsättningarna för att utföra sotning av anläggningen i dess helhet. Den som skall utföra sotningen bör visa att nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd finns. När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den fastighet där denne själv är bosatt bör kommunen ta särskild hänsyn till att fastighetsägaren normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion och funktion samt eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd.

Ja - om har ansökt om och fått medgivande.

För de fall en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan utföra sotningen bör kompetenskraven på utföraren inte skilja sig från vad som gäller för de personer som utför sotning för kommunens räkning. Medgivandet upphör vid ägarbyte.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd.

Om du inte längre använder din eldstad behöver eldstaden inte längre sotas eller brandskyddskontrolleras. Då kan du själv begära ett nyttjandeförbud genom att avregistrera din eldstad. Blankett för avregistrering hittar du här: Blanketter - sotning och brandskyddskontroll.

När handläggningen av din avregistrering är klar blir din eldstad belagd med nyttjandeförbud och eldstaden kommer inte längre sotas eller brandskyddskontrolleras. Om eldstaden ska användas efter att du har meddelat oss om avregistrering och eldstaden fått nyttjandeförbud, måste en brandskyddskontroll göras innan eldstaden tas i bruk igen.

Vid försäljning av fastigheten är det viktigt att upplysa den nya ägaren om att det råder eldningsförbud i eldstaden.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap. Kommunens skyldigheter - förbyggande verksamhet

6 § En kommun får föreskriva att avgift skall betalas för sotning och brandskyddskontroll enligt 4 §.

4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker i fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Den av kommunen utsedda sotaren har skyldighet att följa de taxor som är fastställda av kommunfullmäktige, och får inte höja priserna utan medgivande från kommunfullmäktige.

Privata aktörer som inte har avtal med kommunen har ingen skyldighet att följa de taxor som kommunen föreskriver. Fastighetsägare och sotaren som fastighetsägaren har valt och fått godkännande av kommunen att sota deras eldstad, kan komma överens om vad sotningen skall kosta.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap. Enskildas skyldigheter
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig om fattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd.

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska också ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar vita de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Fastighetsägare bör anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotnings- eller kontrollfristerna för en anläggning. Anmälan bör göras direkt till den som utför sotning respektive brandskyddskontroll på kommunens uppdrag. Byte av bränsleslag är exempel på sådan åtgärd som bör anmälas.

Sotning på den egna fastigheten
Kommunen får efter ansökan medge att en fastighetsägare sotar eller låter någon annan sota på den egna fastigheten, om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.

Den av kommunen utsedda sotaren har skrivit avtal med kommunen om att sota enligt de frister som är bestämda i kommunen.

Den av kommunen utsedda sotaren har skrivit ett avtal med kommunen om att hålla ett uppdaterat register över de fastigheter och eldstäder som sotas av den av kommunen utsedda sotaren.

Annan entreprenör som efter godkännande av kommunen har tillstånd att sota i andras fastigheter har inget avtal och inga skyldigheter att följa de frister som är fastställda av kommunen, det är fastighetsägaren som har det primära ansvaret att fristerna följs.

Annan entreprenör som efter godkännande av kommunen har tillstånd att sota i andras fastigheter har inget avtal och inga skyldigheter att föra register över utförd sotning. Det är fastighetsägaren som har det primära ansvaret att dokumentera att sotning har utförts. Dokumentation skall finnas i fastigheten och skall kunna uppvisas vid brandskyddskontrollen.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorsten/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren. Imkanaler i restauranger och andra större kök ska fortfarande sotas.

Brandskyddskontrollen görs för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och/eller brister som kan innebära risk för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Ja, enligt Lagen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att sotning genomförs.

Ja. Fastighetsägare får avboka och omboka utan avgift senast två (2) helgfria vardagar (måndag-fredag) före kl. 12:00, innan aviserad tid för sotningstjänst. Detta gäller sotning i fastigheter belägna i kommunerna Emmaboda, Torsås och Nybro.

I övriga sotningsdistrikt kan andra regler för av- och ombokning gälla. Kontakta respektive sotare för information Kontakt - sotning och brandskyddskontroll.

Ombokning - sotning kan utföras vid annan tid utan extra kostnad när annat arbete pågår inom samma arbetsområde.

Avbokning kan endast göras om man inte har eldat sedan förra sotningen eller om man har sålt fastigheten. Om man vill omboka och har 3-årsintervall (lägsta frist är tre år) gör man en anmälan om avregistrering. Blankett för avregistrering finns här: Blanketter - sotning och brandskyddskontroll.

Om du är missnöjd med den sotning som utförts kontaktar du oss (för sotning utförd i Emmaboda, Torsås eller Nybro kommuner) eller respektive sotare i övriga distrikt.

Kontaktuppgifter - sotning och brandskyddskontroll

Ring alltid 112 om du får soteld - larmoperatören guidar dig och berättar vad du ska göra!

Stäng luckor så att draget begränsas. Kontrollera även skorstenen och då särskilt bjälklagsgenomföringar. Var uppmärksam på höga temperaturer på skorstenens utsida samt eventuell gnistspridning ifrån skorstenen.

När kommunen fastställer sotningsfrister för olika typer av anläggningar bör fristernas längd prövas mot bakgrund av hur brandskyddet påverkas av:

 • Sotbildning,
 • Bränsle,
 • Typ av anläggning,
 • Energibehov med hänsyn till klimatförhållanden och bebyggelsestruktur.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras enligt följande:

Frist - tillämpningskriterier
6 ggr/år avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

1 år avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande:

Frist - tillämpningskriterier

1 år avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

Övrigt
Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta:

 • Undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen,
 • Möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl, samt
 • Övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister.

Värmepannor

Värmepannor som eldas med fasta bränslen, till exempel ved eller flis, har kontrollfristen 3 år. Värmepannor som eldas med olja eller gas har kontrollfristen 6 år.

Pelletseldning värmepannor

Eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk, standardiserad och speciellt konstruerad för eldning med pellets har kontrollfristen 6 år.

Om en pelletsbrännare installeras i en gammal anläggning, eller annan anläggning som inte är konstruerad speciellt för pellets, är kontrollfristen 3 år.

Köksspisar

Köksspisar som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år.

Köksspisar där eldning sker i mindre omfattning har kontrollfristen 6 år. Med mindre omfattning menas om de eldas i korta eldningscykler någon (1) gång per vecka eller mindre.

Lokaleldstäder

Lokaleldstäder som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år.

Om lokaleldstaden används i mindre omfattning är kontrollfristen 6 år. Detsamma gäller normalt för lokaleldstäder som finns i fritidshus.

Pelletskaminer

Vid eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets är kontrollfristen 6 år.

Alla restaurangkök (storkök) skall kontrolleras med 2 års intervall.

Enligt de allmänna råden om brandskyddskontroll är eldning i mindre omfattning definierat såsom eldning i korta eldningscykler någon gång (1) per vecka. Översatt i mängden förbrukat bränsle kan detta innebära en maximal ungefärlig årlig förbrukning på ca 1 m³ ved.

Formel för ungefärlig beräkning

52 veckor med en eldningscykel per vecka multiplicerat med 3 kg ved per timme multiplicerat med 3 timmar per eldningscykel dividerat med normalvikten för normaltorkad ved per kubikmeter, cirka 470 kg per m³.

Då det i praktiken är nästan helt omöjligt för en kommun att kontrollera den exakt förbrukade mängden bränsle i en eldstad, har MSB uppfattningen att bedömningen därför inte alltid endast kan bygga på mängden förbrukat bränsle utan ibland även på övriga omständigheter i det enskilda fallet så som exempelvis risksituationen.

En god tumregel är dock utslaget på hela eldningssäsongen:

 • Under 1 m³ kan ge 6-årsfrist
 • Över 1,5 m³ ger alltid 3-årsfrist.

Däremellan kommer det att behöva göras bedömningar i det enskilda fallet. Viktigt att komma ihåg är trots allt att detta är utgångspunkten för ett resonemang och inte ska betraktas som absoluta gränser. Brandskyddskontrollantens kompetens är kommunens instrument för att göra en inledande bedömning. I det fall fastighetsägaren inte är nöjd med brandskyddskontrollantens bedömning, får kommunen avgöra med vilken frist som eldstaden ska brandskyddskontrolleras. Naturligtvis ska kommunens beslut ligga inom ramen för lagstiftningens andemening.

Både ja och nej. Brandkontrollen utförs endast:

 • Enligt frist,
 • Om du vill ta ett objekt i bruk,
 • I särskilda fall, t.ex. efter en soteld.

Ja, brandskyddskontrollanten måste ha tillgång till eldstaden och skorstenen i hela dess längd. Förbered gärna genom att öppna garderober, schakt och lucka till vind. Vi måste också komma upp på taket för att kontrollera skorstenen invändigt. Lägg gärna fram stegen.

Din markstege ska vara i bra skick och utförd helst i aluminium. Du ska även ha ett typgodkänt glidskydd. Glidskyddet gör så att inte stegen kan glida bakåt eller i sidled när kontrollanten går upp på taket. Takstegen skall vara fastsatt i taket och vara väl underhållen.

Om du inte kan vara hemma på den aviserade tiden kan du exempelvis be en granne hjälpa till att släppa in sotaren. Har du ett digitalt/elektroniskt lås kan du släppa in sotaren genom en tillfällig kod eller låsa upp med hjälp av låsets app.

Det är tyvärr inte tillåtet. Brandskyddskontroll får endast utföras av den som är utsedd av kommunen. Det är bara brandskyddstekniker med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroller.

Brandskyddskontrollen tar olika tid beroende på vilken typ av objekt och fastighet som kontrolleras. Visste du att i priset ingår planering, resa, utförande och protokollering samt fakturering?

Du kan överklaga de förelägganden som du fått vid brandskyddskontrollen. På protokollet framgår hur du går till väga.

Ja, du får alltid ett protokoll - oavsett om anläggningen blir godkänd eller inte.

Du som enskild - både som privatperson och företagare - har ansvar för att skydda ditt liv och din egendom, och att inte orsaka olyckor. Allt enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Sotning och brandskyddskontroll är två olika arbeten och har olika frister för utförande. Sotningen är den löpande rengöringen av anläggningen.

Brandskyddskontrollen är kontroll av hela anläggningen ur brandskyddssynpunkt. Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Denna kontroll görs mer sällan än sotningen/rengöringen.

Nej, kontrollen är i första hand en okulär kontroll av brandskyddet beträffande anläggningen i sin helhet.

Om det vid denna kontroll uppstår misstanke om fel som kan innebära en brandrisk och som inte går att fastställa direkt, kan det vara nödvändigt att fördjupa kontrollen. Exempelvis kan det uppstå misstanke om att rökkanalen är otät, men om man inte kan konstatera detta säkert på okulär väg så får man gå vidare och täthetsprova kanalen.

Det är kommunen som ska bestämma avgiften för kontrollen och tidsåtgången för kontrollen avgör kostnaden för densamma. Tidsåtgången styrs i sin tur av kontrollens omfattning vilken framgår av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling MSBFS 2014:6. Det vill säga, det kan ta olika lång tid beroende på typ av objekt och hus.

MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Det är kommunernas uppgift att tillsammans med de som skall utföra kontrollen endas om en rimlig tidsåtgång och därefter fastställa en taxa som anger kostnaden för kontrollen.

För uppgift om taxor (kostnad), kontakta din kommun.

Brandskyddskontrollen enligt lagen om skydd mot olyckor innebär att hela eldningsanläggningen ska undersökas.

Exempel på kontrollpunkter:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
 • Temperaturförhållanden,
 • Tryckförhållanden och täthet,
 • Drift och skötsel samt
 • Taksäkerhetsanordningar

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Eldningsförbud eller nyttjandeförbud får du om inte eldstaden är kontrollerad enligt de fristerna som finns. Om ett objekt skall tas i bruk igen måste alltid en brandskyddskontroll utföras.